Navigatie

De webshop Studio Stout van Mignon Nusteling is onderdeel van M&P Industries. Voor alle werkmaatschappijen zijn dezelfde algemene voorwaarden van dienst. Klik hier voor de begeleidend pdf. 

Versie 24-APR-2018
Pagina 1 van 8
ALGEMENE VOORWAARDEN M&P GROEP
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. M&P: de M&P Groep in de zin van artikel 2:24b BW, bestaande uit in ieder geval: “M & P
Facility + Security Services B.V.” (KvK: 56666918), “M & P Property Maintenance Services
B.V.” (KvK: 58693947), “M & P Glasbedrijf + Glasschade Herstelservice B.V.” (KvK:
61628662), “M & P Accountancy + Administration Services B.V.” (KvK: 56666608), “M &
P Industries B.V.” (KvK: 23084804), “MIMI Creative Content B.V.” (KvK: 69239657) en
“Rijnmondse Glas Centrale B.V.” (KvK: 66502926), alsmede alle aan deze vennootschappen
gelieerde vennootschappen;
b. Klant: de partij die aan M&P een opdracht verstrekt tot het leveren van diensten en/of zaken
koopt van M&P;
c. Overeenkomst: de tussen M&P en Klant tot stand gekomen overeenkomst;
d. Partijen: M&P en Klant samen.
Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant en
M&P en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met M&P
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. Inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten;
M&P wijst deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. M&P en Klant zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijdens M&P zijn vrijblijvend, tenzij door M&P schriftelijk expliciet
anders is aangegeven.
3.2. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan M&P
opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop M&P haar
aanbod/offerte baseert. Schade of verhoging van de prijs als gevolg van onjuiste
verstrekking van gegevens door Klant, komen voor rekening van Klant.
3.3. Indien een aanbod wordt gedaan op basis van nacalculatie, dienen de prijzen in het
aanbod/de offerte slechts als richtprijs.
3.4. Een aanbod verplicht M&P niet tot het verrichten van een gedeelte van het aanbod tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Versie 24-APR-2018
Pagina 2 van 8
3.5. De geldigheid van het aanbod vervalt na 14 (veertien) dagen na de dag van verzending van
het aanbod/de offerte door M&P.
3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website(s), in folders, in publicaties en
aanbiedingen/offertes binden M&P niet.
3.7. Alle door M&P verstrekte bestekken, omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of
andere bescheiden blijven eigendom van M&P en dienen op eerste verzoek van M&P aan
M&P te worden geretourneerd.
3.8. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat M&P dit schriftelijk bevestigd.
Artikel 4 Prijzen
4.1 De koopsom voor zaken blijkt uit het aanbod van M&P.
4.2. Indien geen vast loon wordt overeengekomen voor het verrichten van diensten, zal het loon
worden berekend op grond van werkelijk bestede uren vermenigvuldigd met het uurloon
dat geldt op het moment dat de werkzaamheden door M&P worden verricht, te
vermeerderen met de kosten voor het gebruikte materiaal.
4.3. Het loon, alsook alle andere (koop)prijzen die door M&P worden genoemd in haar aanbod,
zijn exclusief Omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere
belastingen.
4.4. M&P is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, waaronder -doch niet
uitsluitend- de kostprijs voor materialen, brandstof, enzovoorts, ter beoordeling van M&P,
ontstaan na totstandkoming van de Overeenkomst, aan Klant door te berekenen.
Artikel 5 Betaling
5.1. Betaling door Klant dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum op
een door M&P aan te wijzen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
5.2. Het is Klant niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen te verrekenen met vorderingen
op M&P. Bezwaren tegen de declaraties schorten de betalingsverplichting van Klant niet
op.
5.3. Klant dient binnen acht (8) kalenderdagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk op te
komen tegen de inhoud of hoogte van de factuur. Indien Klant niet tijdig schriftelijk
protesteert tegen de factuur wordt de factuur geacht juist te zijn.
5.4. M&P heeft het recht om 10% van het offertebedrag voor het uitvoeren van diensten aan
Klant in rekening te brengen, bij wijze van voorschot.
5.5. Indien Klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, verkeert Klant van
rechtswege in verzuim en heeft M&P het recht haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst op te schorten.
5.6. Indien Klant in verzuim is inzake de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, is
hij/zij wettelijke handelsrente verschuldigd ex artikel 6:119a BW, alsmede incassokosten,
indien M&P haar vordering ter incasso uit handen geeft, met een minimum van 15% van het
totaal verschuldigde bedrag door Klant aan M&P.
5.7. M&P heeft het recht gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, tussentijds te
declareren.
5.8. Iedere betaling van Klant strekt primair ter voldoening van de door Klant verschuldigde
(buiten)gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door Klant
Versie 24-APR-2018
Pagina 3 van 8
verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders
luidende aanwijzing van de Klant.
5.9. Indien sprake is van meerdere Klanten zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
6.1. De Overeenkomst verplicht M&P tot het leveren van zaken en/of het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden.
6.2. M&P zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren, gedurende een binnen de schriftelijk overeengekomen termijn
gelegen tijd, welke M&P geschikt acht.
6.3. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar enkel streeftermijnen.
Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Klant geen
recht op opschorting van zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst,
ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst, alsmede geen recht op
schadevergoeding.
6.4. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door toedoen van Klant, dan wel
door omstandigheden die voor rekening van Klant komen, is Klant gehouden de schade als
gevolg van de vertraging te vergoeden.
6.5. M&P bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
6.6. M&P heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Klant,
derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen
en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
6.7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan M&P
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Klant
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft
goedgekeurd.
Artikel 7 Levering, gebreken, klachten en garantie
7.1 Levering vindt plaats op een door de Klant aangegeven locatie. Levering van zaken geschiedt
op kosten van Klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het transport, waaronder
begrepen laden en lossen, heeft plaats voor risico van Klant, ook indien producten franco zijn
verkocht.
7.2 Het risico van de zaak gaat over op het moment van levering van de zaak en, indien Klant
geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat levering is geweigerd.
7.3 Weigert de Klant de te bestemder plaats en te bestemder tijd aangeboden producten of
aangeboden diensten in ontvangst te nemen, dan worden de producten geacht afgeleverd te
zijn en de diensten geacht verricht te zijn op het moment van weigering en is de Klant de
prijs en de kosten op dat tijdstip verschuldigd, alsmede is de Klant verplicht de door ten
gevolge van de weigering van Klant ontstane schade en extra kosten te vergoeden. In het
geval als bedoeld onder dit lid 2 worden de producten en diensten, behoudens tegenbewijs
van Klant, geacht de overeengekomen hoeveelheid en kwaliteit te hebben.
7.4 Klant is verplicht bij aflevering te controleren of de afgeleverde zaken die hoeveelheid en
kwaliteit hebben, die Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, bij gebreke
waarvan de zaken geacht worden deze hoeveelheid en kwaliteit te hebben.
Versie 24-APR-2018
Pagina 4 van 8
Geconstateerde afwijkingen in hoeveelheid of kwaliteit dient Klant per omgaande, doch
uiterlijk binnen 48 uur na levering en bij zogenaamde verborgen gebreken, binnen 48 uur
nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk aan M&P mede te delen via
info@mpindustries.eu. Klachten over geleverde, maar reeds gebruikte zaken worden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, door M&P niet in behandeling genomen.
7.5 De verplichting tot betaling van de facturen door Klant wordt door het indienen van (een)
klacht(en) niet opgeschort.
7.6 M&P heeft immer het recht de klachten (ter plekke) te onderzoeken, waartoe Klant haar de
gelegenheid moet bieden. Indien klachten gegrond worden bevonden door M&P, heeft M&P
de keuze om vervanging, herstel of retournering van de koopsom aan te bieden aan Klanten.
M&P is niet gehouden tot het vergoeden van schade en/of overige kosten aan Klant.
7.7 M&P biedt niet meer garantie op door haar geleverde zaken dan de garantietermijn die haar
leverancier c.q. de fabrikant met M&P is overeengekomen. Indien die garantietermijn is
verstreken, zullen klachten op geleverde zaken niet (langer) door M&P in behandeling
worden genomen en is M&P niet gehouden vervanging, herstel of een vergoeding aan te
bieden aan de Klant.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door M&P geleverde zaken blijven (uitsluitend) in eigendom van M&P tot het moment
van volledige betaling van alle vorderingen van M&P op Klant uit hoofde van tussen partijen
gesloten Overeenkomst (en/of overige overeenkomsten), alsmede de vorderingen wegens het
tekortschieten in de nakoming door Klant van deze of andere overeenkomst(en) zijn voldaan,
met inbegrip van rente en kosten.
8.2 Indien Klant zijn/haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks
niet zal doen, is Klant gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij Klant of derden die de zaak voor M&P houden, weg te halen
of weg te doen halen. Klant is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle medewerking te
verschaffen.
8.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Klant deze buiten zijn
normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. De Klant verplicht zich op eerste
verzoek van M&P mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die
de Klant uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
8.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen
of doen gelden, is Klant verplicht M&P hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden op de hoogte te stellen.
8.5 Klant verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen
die M&P ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken
wil treffen.
Artikel 9 Overmacht
9.1 Van overmacht aan de zijde van M&P is onder andere sprake indien M&P verhinderd wordt
haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten
gevolge van omstandigheden die niet voorzienbaar waren bij het aangaan van de
Overeenkomst en buiten de invloedssfeer ligt van M&P.
Versie 24-APR-2018
Pagina 5 van 8
Daaronder wordt verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden,
stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen en een tekortkoming in de
nakoming en/of overmacht aan de zijde van personen waarvan M&P afhankelijk is voor de
uitvoering van de Overeenkomst.
9.2 M&P heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten gedurende de periode dat de
overmachtssituatie voortduurt.
9.3 Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van M&P langer dan twee maanden heeft
geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
9.4 Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij ontbinding als gevolg van overmacht.
9.5 Voor zover M&P ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is M&P
gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 10 Wijziging in de uit te voeren werkzaamheden c.q. omstandigheden
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de verstrekte opdracht tot het verrichten
van diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, zal het tijdstip waarop
de Overeenkomst moet zijn uitgevoerd, dan wel bepaalde fases van de Overeenkomst gereed
moeten zijn, dan wel andere overeengekomen deadlines dienovereenkomstig worden
gewijzigd.
10.3Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minder werk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden.
10.4 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van
de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
10.5 Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door Klant
schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren
voor M&P ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, heeft M&P het recht de prijs
aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden
voortvloeien. Gaat Klant hier niet mee akkoord, dan is M&P bevoegd de overeenkomst bij
aangetekende brief met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 11 Verplichtingen Klant
11.1 Klant zorgt ervoor dat M&P tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk
benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen,
tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
Versie 24-APR-2018
Pagina 6 van 8
11.2 Klant is verplicht onderzoek te plegen naar en M&P schriftelijk in te lichten omtrent alle
omstandigheden, waaronder begrepen de aanwezigheid van obstakels op de plek waar de
diensten moeten worden verricht.
11.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Klant zorg voor de afsluiting
respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare
nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen
en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
11.4 Klant is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede M&P in te lichten omtrent alle
omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat M&P niet in staat is de
opdracht binnen de overeengekomen termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk,
alsmede zonder schade, uit te voeren.
11.5 Klant draagt ervoor zorg dat het terrein waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd goed
bereikbaar is volgens het inzicht van M&P.
Artikel 12 Oplevering
12.1 Alle termijnen die door Partijen worden afgesproken, hebben niet te gelden als fatale
termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
12.2 Indien de Klant niet, dan wel niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uit artikel
11 van deze algemene voorwaarden, wordt een eventuele vertraging van de uitvoering van
de Overeenkomst zijdens M&P geacht daarvan het gevolg te zijn, behoudens tegenbewijs
door Klant.
12.3 De termijn voor oplevering wordt in ieder geval verlengd met de periode(s) dat Klant in
gebreke is gebleven met de nakoming van de verplichtingen uit artikel 11 van deze algemene
voorwaarden.
12.4 Klant dient binnen 8 (acht) dagen na oplevering eventuele gebreken schriftelijk te melden
bij M&P via info@mpindustries.eu, waarna het recht van Klant op nakoming,
schadevergoeding dan wel ander recht die Klant ontleent aan de tekortkoming, komt te
vervallen. M&P draagt bij een tijdig ingediende klacht ten aanzien van een gegronde
tekortkoming, binnen een redelijke termijn zorg voor nakoming van de Overeenkomst.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 M&P is niet aansprakelijk voor (schade)vorderingen van Klant en/of derden als gevolg van
de (niet correcte/gebrekkige) uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van M&P.
13.2 M&P is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar medewerkers of andere
(ingeschakelde) derden.
13.3Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van
M&P uit welke hoofde of ter zake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van M&P door de
verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens
de polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal de M&P over
de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.
Versie 24-APR-2018
Pagina 7 van 8
13.4 Indien M&P geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat
voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet
of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het
factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan M&P verschuldigd is geworden ingevolge de
overeenkomst ter zake waarvan M&P aansprakelijk is gesteld, met een maximum van
€ 5.000,- (zegge: “vijfduizend euro”).
13.5 Nimmer komt voor vergoeding in aanmerking indirecte schade, waaronder doch niet
uitsluitend: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst, inkomensschade, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 14 Vrijwaring
14.1 Klant vrijwaart M&P tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische
bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de
werkzaamheden die M&P, dan wel door M&P ingeschakelde derde, voor Klant heeft
verricht, behoudens opzet of grove schuld van M&P en met inachtneming van hetgeen in
artikel 13 is bepaald.
14.2 De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een
aansprakelijkheidsverzekering van M&P wordt uitgekeerd.
Artikel 15 Einde van de Overeenkomst
15.1 M&P kan de Overeenkomst met Klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd
de overige rechten van M&P op grond van wettelijke bepalingen, indien:
a. Klant is opgehouden te bestaan of ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet,
juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is;
b. het bedrijf van Klant is beëindigd of de onderneming van Klant is overgedragen aan
een derde;
c. op één of meerdere aandelen van Klant in het kapitaal van een vennootschap enig
beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen
30 (dertig) dagen opgeheven;
d. Klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig,
surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door ondercuratelestelling of
anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens
vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak
onherroepelijk is geworden, of Klant buiten faillissement of schuldeisers een
akkoord heeft aangeboden;
e. Klant tekortgeschoten is in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit
de Overeenkomst, nadat M&P, indien nakoming nog mogelijk is, hem/haar in
gebreke heeft gesteld en ook na ommekomst van een redelijke (herstel)termijn,
tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. Voor de toepassing van dit
onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat
M&P nakoming verlangt;
f. na het sluiten van de Overeenkomst M&P ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
g. Klant overlijdt.
Versie 24-APR-2018
Pagina 8 van 8
Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
16.1 M&P behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet uitsluitend de
auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane
aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen,
programmatuur en dergelijke. Klant, waaronder haar werknemers en alle aan haar gelieerde
personen, is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of
openbaar te maken, tenzij M&P hier schriftelijk toestemming voor geeft.
16.2 Voor zover partijen niet anders schriftelijk overeenkomen, komt het intellectuele en
industriële eigendom van alle in het kader van de Overeenkomst tot stand te brengen c.q.
gebrachte zaken/ideeën toe aan M&P.
16.3 Klant is gehouden geheimhouding te betrachten omtrent bedrijfsinformatie van
vertrouwelijke aard van M&P.
16.4Bij overtreding van één van de in dit artikel genoemde ge-/verboden, is Klant een direct
opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, te vermeerderen met
€ 2.000,- per dag (of dagdeel), onverminderd het recht voor M&P om in afwijking van artikel
6:92 lid 2 BW, naast de boete, volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Op alle Overeenkomsten tussen M&P en Klant is het Nederlandse recht van toepassing,
ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.
17.2 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig
worden beschouwd - die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Klant en M&P mochten ontstaan, worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.
17.3 Op alle internationale Overeenkomsten zijn de Incoterms 2010 van toepassing.
17.4 Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing op te sluiten Overeenkomsten met M&P.
17.5 Op het moment dat M&P persoonsgegevens verwerkt van Klant ter uitvoering van de
opdracht, zal M&P deze persoonsgegevens verwerken met inachtneming van de geldende
wet- en regelgeving en de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken c.q. kenbaar
maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. M&P zal de
persoonsgegevens verwijderen uit haar administratie op het moment dat alle verplichtingen
uit de Overeenkomst door beide partijen zijn nagekomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2018 Studio Stout | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel